Beata księgowość .pl
Menu
Siedziba
Nasza Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

• prowadzenia ksiąg handlowych
• prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenia ewidencji ryczałtowej
• rozliczeń kadrowo-płacowych
• karta podatkowa
• ewidencja i rozliczenia podatku VAT
• rozliczenia z ZUS

W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w następującym zakresie:

Ad.1 Księgi Handlowe:
Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:
• dziennik,
• konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
• odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
• ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzanie planów amortyzacji,
• ewidencje wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Ad.2 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:
• księgi przychodów i rozchodów,
• ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
• ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• ewidencji wyposażenia,
• dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
• sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ad 3 Ryczałt Ewidencjonowany:
Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:
• ewidencji ryczałtu,
• ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
• wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
• sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ad. 4 Kadry i płace:
• prowadzenie ewidencji pracowników;
• prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
• prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
• rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
• rejestracja zwolnień lekarskich;
• wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
• prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
• naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
• sporządzanie list płac;
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
• naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych;
• naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;
• sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
• sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA);
• sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
• wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
• wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

Made by Tomas...Copyright by www.d4u.glt.pl